Skip to main content

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste (19.11.2018)

REKISTERINPITÄJÄ

QEM Software Oy (2228644-1)
Itäinen Pitkäkatu 4 A,
20520 Turku
Puh. 020 734 1941
info@qem.fi

Rekisteriä hoitava taho
Asiakaspalvelu / QEM Software Oy (2228644-1)
Itäinen Pitkäkatu 4 A,
20520 Turku
Puh. 020 734 1941
info@qem.fi

Rekisterin nimi
QEM Software Oy asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on yrityksen ja yritysasiakkaan välisen asiakassuhteen hoito ja ylläpito, asiakasyhteydenpito ja markkinointi. Rekisterin tietoja käytetään yrityksen omaan suoramarkkinointiin, ellei asiakas ole suoramarkkinointia kieltänyt.

Rekisterissä käsiteltäviä osto- ja asiointitietoja sekä sijaintitietoja voidaan käyttää myös profilointiin ja markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi.

Henkilötietoja käsitellään myös uutiskirjeen lähettämisen, tapahtumiin sekä muihin markkinointitoimenpiteisiin osallistumisen yhteydessä.

Käsittelyä suoritetaan yhteydenottajan ja asiakkaan osalta rekisterinpitäjän oikeutetun edun ntoteutumisen takaamiseksi.

Mikäli rekisteröity ei toimita pyydettyjä tietoja siltä osin kuin tiedot liittyvät nyhteydenottolomakkeen täyttämiseen, rekisterinpitäjä ei voi ottaa vastaan rekisteröidyn yhteydenottolomaketta eikä sitoutua yhteydenottolomaketta koskevaan rekisterinpitäjän ja nrekisteröidyn väliseen sopimukseen.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen rekisteröityneen tekemän yhteydenottolomakkeen ja siihen liittyvän toimenpiteen mahdollistamiseksi. Säilytysaika riippuu kerätyn tiedon säilytysajan tarpeesta, mm. laskutustiedot tulee kirjanpitolain mukaan säilyttää kuusi vuotta. Yhteydenottolomakkeen tietoja säilytämme ainoastaan asiakkaan suostumuksesta.

Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä ja tietosisältö
Rekisteri sisältää henkilötietoja yrityksen yritysasiakkaista. Rekisteröidyn itsensä syöttämät lomaketiedot saattavat sisältää mm. seuraavia tietoja: sähköposti, puhelinnumero, osoite.

Säännönmukaiset tietolähteet
Yhteydenottajan ilmoittamat tiedot, asiakastietojärjestelmän ja laskutuksen tietokanta.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta organisaation ulkopuolelle muutoin paitsi, että kirjanpidon järjestämiseksi tarpeellisia henkilötietoja luovutetaan QEM Software Oy:n käyttämälle tilitoimistolle.

Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa asiakkaan ja QEM Software Oy:n välisen sopimuksen, asiakkaan ja QEM Software Oy:n välisen asiakassuhteen tai voimassaolevan lainsäädännön perusteella, mm. viranomaisille.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan, sekä muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet, sekä monivaiheisen tunnistautumisen. Luvattomalta pääsyltä estetään myös mm. Palomuurien ja teknisen suojautumisen avulla. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt tekniset henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa:

  • Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle taholle (ks. kohta Rekisteriä hoitava taho).
  • Rekisteriä hoitava taho oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä. Rekisteröidyn tulee ottaa kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan tahoon tiedon korjaamiseksi (ks.kohta Rekisteriä hoitava taho).
  • niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
  • tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Evästeet

Käyttäjällä on mahdollisuus kieltäytyä evästeiden käytöstä estämällä ne oman selaimensa asetuksista. Viittamme tällä käytännöllä Euroopan komission lehdistötiedotteeseen yksinkertaisimpiin sääntöihin evästeiden käytöstä.